023 5261903 info@declercq.nl

Klachten- en klokkenluidersregeling van De Clercq Administratie en Belastingadvies B.V.

Onze klachtenregeling is ook bedoeld als klokkenluidersregeling. Wij hechten veel waarde aan tevreden relaties en we werken daarom steeds aan de kwaliteit van onze dienstverlening. Waar gewerkt wordt, kunnen echter fouten worden gemaakt en kunnen misverstanden ontstaan. Indien u ontevreden bent over een van onze medewerkers, over onze dienstverlening of wat voor aspect van onze organisatie dan ook, dan nodigen wij u nadrukkelijk uit om ons dat zo snel mogelijk te laten weten. Uw opmerkingen nemen wij zeer serieus en waar wenselijk zoeken wij met u naar een passende oplossing.

Vaak kunnen klachten het beste tijdens een goed gesprek (telefonisch of in persoon) worden opgelost; wij verzoeken u daarom eerst contact op te nemen voor telefonisch overleg over het probleem of voor het maken van een afspraak. Het ligt voor de hand dat u hiervoor contact zoekt met uw vaste contactpersoon binnen onze organisatie. Als de klacht een bepaalde persoon betreft, heeft het de voorkeur dat u eerst probeert om met de betreffende persoon tot een oplossing te komen. Lukt dit niet of heeft u redenen om dit niet te willen, dan kunt u ook contact opnemen met de heer D. Hobo (mocht het zijn functioneren betreffen, kunt u ook vragen naar mevrouw M. Schneider – Koedam).

Is uw probleem met een gesprek niet verholpen of leent de klacht zich volgens u niet voor een gesprek, dan kunt u de klacht formeel schriftelijk indienen. Dit kan via het klachtenformulier dat u verder op vindt op deze pagina. U kunt het ingevulde klachtenformulier verzenden ter attentie van de heer D. Hobo (mocht het zijn functioneren betreffen, kunt u het formulier ook zenden aan mevrouw M. Schneider- Koedam). Overigens kunt u er ook voor kiezen om de klacht telefonisch door te geven aan een van onze medewerkers. Vermeld daarbij nadrukkelijk dat u de klacht wilt laten behandelen via de officiële klachtenprocedure. De medewerker zal dan het klachtenformulier tijdens het telefoongesprek invullen; u ontvangt hiervan twee kopieën. We verzoeken u één exemplaar ondertekend te retourneren.

De gang van zaken is daarna als volgt: uw klacht zal zo spoedig mogelijk worden behandeld. Het streven is om met u en de andere betrokkenen te overleggen en om tot een bevredigende oplossing te komen. Lukt het hem niet om binnen enkele dagen inhoudelijk te reageren, dan zal hij in ieder geval binnen enkele dagen de ontvangst van uw klacht bevestigen. In de meeste gevallen zal hij ook contact met u opnemen om te overleggen over de verdere stappen. Ook kunt u om een nadere toelichting of verdere informatie worden gevraagd.

Doelstelling is om uw klacht in ieder geval binnen drie weken af te handelen. Mocht dit uitlopen, dan wordt u over de reden daarvan geïnformeerd en ook verder op de hoogte gehouden van de voortgang van de procedure. Uiteraard ontvangt u na afronding een schriftelijke bevestiging van de uitkomst van de procedure.

Mede in verband met beroepsreglementering zullen alle aspecten van de afhandeling van uw klacht worden vastgelegd. Uiteraard zal zorgvuldig en vertrouwelijk met de informatie worden omgegaan.

In bepaalde situaties kan het noodzakelijk zijn om extern advies in te winnen bij professionele onafhankelijke instanties. Met het indienen van uw formele klacht wordt u daarom toestemming gevraagd om (kopieën van) relevante stukken ter beschikking te stellen aan die eventuele deskundigen. Zoals bij ons gebruikelijk vragen wij hen voor geheimhouding te tekenen.

Tot slot: indien u een klacht heeft en ons dat laat weten, waarderen wij dat zeer. U geeft ons hiermee immers een tweede kans. U kunt ervan verzekerd zijn dat wij alle gegronde klachten meenemen in de evaluatie van onze organisatie en onze uiterste best doen om maatregelen te nemen om herhaling van het betreffende probleem te minimaliseren.

We hopen op een goede verdere relatie en samenwerking.

De directie van de De Clercq Administratie en Belastingadvies B.V.

Klachtenformulier

Indien u een klacht heeft over De Clercq administratie & Belastingadvies die u schriftelijk kenbaar wenst te maken, verzoeken wij u gebruik te maken van dit klachtenformulier

  R

  Scherpe tarieven

  U kunt zeer scherpe tarieven verwachten voor onze diensten.

   

  R

  Kwaliteit

  Naast tijdigheid en integriteit staat kwaliteit hoog in het vaandel bij ons.

  R

  Laagdrempelig

  Wij zijn laagdrempelig en u heeft één vast aanspreekpunt binnen ons kantoor.